Kí Sự Sát Nhân

(A Record Of Sweet Murderer)

Nội dung

Một ngày nọ, một nhà báo Hàn Quốc và một nhà quay phim người Nhật ở Hàn Quốc được mời đến một căn hộ bỏ hoang.